Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1: Algemeen

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Compliment: Compliment V.O.F., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Zeeland aan Voor-Oventje 33, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17154914 0000.
Afnemer: de wederpartij van gebruiker.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en afnemer.
Producten: agrarische producten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, iedere overeenkomst, levering, opdracht, (teelt)advies en (rechts)handeling, hoe ook genaamd, verstrekt door, aangegaan door dan wel verricht door Compliment.
 2. Afnemer aanvaardt door het verstrekken van een opdracht, als ook door aanvaarding van een door Compliment gedaan aanbod, de toepasselijkheid van deze algemene leveringsvoorwaarden. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere algemene voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op eventueel nieuwe en/of aanvullende aanbiedingen aan, opdrachten voor, overeenkomsten en overige (rechts)handelingen met afnemer.
 4. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing als deze door Compliment uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Op deze algemene voorwaarden kunnen ook de (rechts)personen en vennootschappen een beroep doen die Compliment betrekt bij de uitvoering van de overeenkomst die is gesloten met afnemer. Ook vennoten, werknemers, (rechts)personen die niet meer voor Compliment werken, en hun erfgenamen, kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.
 6. In geval dat één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig mochten blijken te zijn en/of vernietigd worden, blijft de overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden voor het overige ongewijzigd in stand. In geval zich het hiervoor bepaalde voordoet, zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 7. Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Hetzelfde uitgangspunt dient te worden gehanteerd in geval zich een situatie voordoet welke niet in deze algemene voorwaarden is geregeld.
 8. Als Compliment niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Compliment het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen e.d.

 1. Alle offertes, aanbiedingen, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Na deze termijn kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft.
 2. Compliment kan niet aan haar offerte of aanbieding worden gehouden in geval de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke verschrijving of vergissing is of bevat.
 3. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de offerte of aanbieding zijn slechts bindend nadat zulks schriftelijk door compliment is bevestigd.
 4. De prijzen in genoemde offertes en aanbiedingen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoerskosten tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Alle in de offerte vermelde termijnen zijn schattingen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De enkele overschrijding van een termijn resulteert niet in een verzuim.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Compliment niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders en/of nabestellingen.
 8. De prijzen voor levering van producten gelden voor levering af bedrijfslocatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Compliment zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Is voor de uitvoering van de overeenkomst een termijn overeengekomen is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de afnemer Compliment derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Compliment dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Indien Compliment gegevens behoeft van de afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de afnemer deze juist en volledig aan Compliment ter beschikking heeft gesteld. De uit de vertraging voortvloeiende extra kosten worden volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening gebracht.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Compliment de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Compliment is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Afnemer aanvaardt eventueel door deze derden gemaakte beperkingen ten aanzien van hun aansprakelijkheid.

Artikel 5: Levering en risico

 1. Levering geschiedt af bedrijfslocatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De afnemer is verplicht het door hem gekochte af te nemen op het moment waarop dit volgens de overeenkomst dient te geschieden. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verlenen van medewerking, waaronder begrepen het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor risico van de afnemer. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 2. Indien de afnemer de producten weigert of niet tijdig afneemt en als gevolg daarvan is de kwaliteit van de producten onvoldoende dan zullen de door Compliment gederfde inkomsten en gemaakte kosten voor rekening van de afnemer komen.
 3. De producten zijn voor rekening en risico van de afnemer vanaf het moment van aflevering.

Artikel 6: Prijs

 1. De door Compliment gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen van rechts- en/of overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten.
 2. Indien Compliment met de afnemer een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Compliment niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Compliment mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen of verpakkingsmateriaal.

Artikel 7: Wijzigen van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daarvoor worden beïnvloed. Compliment zal de afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Compliment de afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Compliment daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
 4. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Compliment geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Compliment aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. Compliment heeft het recht de door afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Compliment kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Compliment kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. Indien de afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Compliment echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de afnemer worden verhaald. De afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 5. Indien Compliment na het tot stand komen van een overeenkomst op goede gronden meent dat de kredietwaardigheid van de afnemer onvoldoende is dan wel diens betalingen niet of niet binnen de geldende betalingstermijnen geschieden, heeft hij het recht, ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, van de afnemer onmiddellijke betaling van dan wel zekerheidsstelling voor het verschuldigde te verlangen onder opschorting van zijn leveringsplicht.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 1. Compliment behoudt zich de eigendom voor van alle producten die Compliment in het kader van de overeenkomst aan afnemer ter beschikking stelt, zulks tot het moment waarop het (de) in verband met de overeenkomst door afnemer aan Compliment verschuldigde bedrag(en) volledig en deugdelijk (zijn) voldaan.
 2. Door Compliment geleverde producten, die ingevolge het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden verkocht, of op enigerlei andere wijze worden vervreemd. Tevens mogen deze producten niet worden verpand of op enigerlei andere wijze worden bezwaard.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om Compliment daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 4. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. De door Compliment geleverde producten, die krachtens het onder van dit artikel bepaalde onder eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval Compliment haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Compliment en door Compliment aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Compliment zich bevinden en die producten terug te nemen.

Artikel 10: Garantie en reclames

 1. De door Compliment te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is ook van toepassing op producten die bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland indien dit bij het aangaan van deze overeenkomst uitdrukkelijk door afnemer schriftelijk is gemeld.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 48 uur na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of ver- of bewerking door de afnemer en/of door derden. De afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Compliment geen invloed op kan uitoefenen.
 4. De afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de afnemers te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
 5. De afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, zoals bepaald in het vorig lid, op zichtbare en niet zichtbare gebreken. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 36 uur na levering schriftelijk aan Compliment te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen binnen 72 uur na levering schriftelijk aan Compliment te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Compliment in staat is adequaat te reageren. De afnemer dient Compliment in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 6. Indien de afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde producten en hetgeen waartoe hij Compliment opdracht gegeven heeft.
 7. Indien de afnemer stelt dat de geleverde producten gebrekkig zijn dan is afnemer gehouden deze producten binnen 24 uur retour te zenden aan Compliment tenzij partijen anders overeenkomen. De kosten van retourzending komen voor rekening van Compliment tenzij vast komt te staan dat de producten niet gebrekkig zijn, alsdan blijft afnemer ook gehouden tot zijn verplichtingen uit overeenkomst.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Compliment is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan Compliment verwijtbare en toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen. Indien Compliment, uit hoofde van de in de vorige zin bedoelde contractuele verplichtingen en/of uit andere hoofde, aansprakelijk is, geldt dat Compliment uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade van afnemer tot ten hoogste het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Compliment uitkeert, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de betreffende polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraar(s) komt. Desgewenst ontvangt de afnemer een samenvatting van de desbetreffende polis. In die gevallen waarin de betreffende aansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering overgaat vanwege een oorzaak gelegen buiten de specifieke omstandigheden van het voorliggende schadegeval is iedere aansprakelijkheid van Compliment beperkt tot ten hoogste van de waarde van betreffende levering.
 2. Compliment is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door een doen of nalaten van derden zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door gebruikers van aangrenzende percelen waarbij deze gewasbeschermingsmiddelen als gevolg van drift op producten van Compliment terecht zijn gekomen.
 3. Compliment is tevens uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door verkeerd dan wel onzorgvuldig gebruik van de grond door derden in de jaren voorafgaand aan het jaar waarin deze grond in gebruik is genomen door Compliment. Compliment is gehouden onderzoek te doen (conform de bepalingen van het kwaliteitsborgingsysteem waaraan Compliment deelneemt) naar het gebruik van de grond in de voorafgaande jaren van het jaar waarin deze grond in gebruik is genomen door Compliment. Compliment is derhalve uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door verkeerd gebruik van de grond in de periode waarover geen onderzoek is gedaan of door verkeerd gebruik in de periode waarover weliswaar onderzoek is gedaan maar door derden, die de grond voorheen in gebruik hadden, informatie is achtergehouden dan wel verzwegen.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade in de zin van deze voorwaarden. Voorts worden daar onder verstaan de eventuele kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Ten slotte worden onder directe schade verstaan de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Compliment is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Compliment is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Compliment kenbaar hoorde te zijn.
 6. De afnemer vrijwaart Compliment tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen cq. uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Compliment.
 8. Afnemer is ervan op de hoogte dat Compliment geen producent is in de zin van artikel 6:185 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. In geval van aansprakelijkheid die voortvloeit uit artikel 6:185 e.v. van het Burgerlijk Wetboek zal Compliment, op verzoek van afnemers alle informatie verschaffen omtrent de identiteit van de producent van de door Compliment geleverde producten.

Artikel 12: Overmacht

 1. Indien Compliment zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak (overmacht), worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Compliment alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Compliment geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Compliment niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Compliment inclusief haar partners dan wel door haar ingeschakelde derden en weersomstandigheden worden daaronder begrepen.
 3. Compliment kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes weken, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel Compliment ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Compliment gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 5. In afwijking van hetgeen bepaald is in artikel 6 is Compliment in geval van overmacht zoals bepaald in dit artikel eveneens gerechtigd de prijzen te verhogen tot marktconform niveau.

Artikel 13: Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Compliment is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Compliment het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14: Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Compliment en afnemer is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.